Eastern Syriac :ܡܚܲܒܛܵܐ
Western Syriac :ܡܚܰܒܛܳܐ
Root :ܚܒܛ
Eastern phonetic :m ' ḥab ṭa:
Category :adjective
[Art → Painting]
English :see also ܡܚܲܛܛܵܐ / ܒܵܪܕܵܢܵܐ / ܡܚܲܒܛܵܐ : striped ;
French :voir aussi see also ܡܚܲܛܛܵܐ / ܒܵܪܕܵܢܵܐ / ܡܚܲܒܛܵܐ : rayé , zébré / à rayures , à raies ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܒܛ

See also : ܡܚܲܛܛܵܐ, ܫܲܒܘܼܩܢܵܝܵܐ, ܒܵܪܕܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun