Eastern Syriac :ܓܸܠܵܢܵܐ
Western Syriac :ܓܶܠܳܢܳܐ
Eastern phonetic :gi ' la: na:
Category :adjective
[Country]
English :grassy ;
French :herbeux , plein d'herbe ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܸܠܵܐ

See also : ܥܸܣܒܵܐ