Eastern Syriac :ܡܲܬܠܸܓ݂ܵܐ
Western Syriac :ܡܰܬܠܶܓ݂ܳܐ
Root :ܬܠܓ
Eastern phonetic :mat ' li gha:
Category :verb
[Sky → Climate]
English :see also ܬܵܠܹܓ݂ / ܥܵܪܹܐ : to snow ; ܡܲܬܠܸܓ݂ܵܐ ܫܡܲܝܵܐ : to snow / sky : to fall as snow ;
French :voir aussi ܬܵܠܹܓ݂ / ܥܵܪܹܐ : neiger ; ܡܲܬܠܸܓ݂ܵܐ ܫܡܵܝܵܐ : neiger / ciel : tomber sous forme de neige ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܠܓ, ܬܲܠܓܘܼܬܵܐ, ܡܬܲܠܓܸܢ, ܬܲܠܓܵܐ, ܥܵܪܹܐ ܬܲܠܓܵܐ, ܬܵܠܹܓ݂, ܡܲܬܠܘܼܓܹܐ

Source : Bailis Shamun