Eastern Syriac :ܩܵܪܹܒ݂
Western Syriac :ܩܳܪܶܒ݂
Root :ܩܪܒ
Eastern phonetic :' qa: riw
Category :verb
[Measures]
English :1) followed by ܠ : to near , to get closer to / to get close , to approach , to touch , see ܩܵܪܸܒ݂ : to know sexually / to sexually know / to go into a woman ; 2) intransitive : see also ܪܵܗܹܐ / ܙܵܪܹܙ / ܥܵܬܹܕ : to fit oneself out / to acquire an outfit , to be outfitted , to get equipped / armed , to equip self / to brace oneself (?) , to get ready to operate / to be ready to operate , to be prepared / to be armed / to be forearmed ; 3) intransitive ; see also ܩܵܐܹܡ / ܨܵܐܹܒ݂ / ܛܵܐܹܒ݂ / ܐܵܬܹܐ : to report / to present oneself , to account for oneself sick ... , to submit a report ;
French :1) suivi de ܠ : s'approcher de , se rapprocher de , s'avancer vers , sens figuré ; voir see ܩܵܪܸܒ݂ : toucher , connaître sexuellement / faire l'amour avec ; 2) intransitif : voir aussi ܪܵܗܹܐ / ܙܵܪܹܙ / ܥܵܬܹܕ : s'équiper , s'armer , se fournir un équipement , se préparer / être prêt à intervenir / être paré , être préparé / être équipé / être armé sens propre et sens figuré ; 3) intransitif ; voir aussi ܩܵܐܹܡ / ܨܵܐܹܒ݂ / ܛܵܐܹܒ݂ / ܐܵܬܹܐ : se présenter / s'annoncer , s'avancer , présenter un compte-rendu / faire son rapport , rendre compte ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܪܒ, ܩܲܪܝܼܒ݂ܬܵܐ, ܩܲܪ̈ܘܼܒ݂ܹܐ, ܩܘܼܪ̈ܒܵܒܹܐ, ܩܲܪܝܼܒ݂ܵܐ, ܡܲܩܪܸܒ݂, ܡܩܲܪܒܸܢ, ܩܵܪܸܒ݂, ܩܪܵܒ݂ܵܐ, ܩܪܵܒܵܝܵܐ, ܩܲܪܒܵܢܬܵܐ, ܩܪܲܒܬܵܢܵܐ, ܩܲܪܒܘܼܢܹܐ, ܩܘܼܪܒܵܝܘܼܬܵܐ, ܩܲܪܝܼܒܵܐ, ܩܪܵܒܵܐ, ܩܲܪܒܘܼܢܹܐ, ܩܘܼܪܒܸܢܝܘܼܬܵܐ, ܩܘܼܪ̈ܒܵܒܹܐ, ܒܩܘܼܪܒܵܐ, ܩܲܪܝܼܒ݂ܵܐ, ܩܘܼܪܒܵܐ, , ܩܵܪܸܒ݂

See also : ܡܲܕܪܹܟ݂, ܩܵܕܹܡ, ܩܲܪܒܸܢ, ܕܵܢܹܐ, ܪܵܗܹܐ, ܩܵܐܹܡ, ܩܝܵܡܵܐ

Source : Bailis Shamun