Eastern Syriac :ܡܲܝܢܘܼܩܹܐ
Western Syriac :ܡܰܝܢܽܘܩܶܐ
Root :ܝܢܩ
Eastern phonetic :mé ' nu: qi:
Category :verb
[Feeding → Drink]
English :transitive ; see also ܡܲܡܬܸܩ / ܡܲܨܸܨ / ܡܲܡܸܨ : to suckle , to give the suck to a baby , to breastfeed / to breast-feed , to wet nurse / to give the suckle ;
French :transitif ; voir aussi ܡܲܡܬܸܩ / ܡܲܨܸܨ / ܡܲܡܸܨ : allaiter , donner le sein à un bébé , donner le lait à son enfant / nourrir au sein , donner la tétée à / donner à téter à / faire téter ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܢܩ, ܝܢܵܩܵܐ, ܝܲܢܵܩܵܐ, ܝܢܵܩܬܵܢܵܝܵܐ, ܡܝܵܢܹܩ, ܡܲܝܢܲܩܬܵܐ, ܝܵܢܩܵܐ, ܡܲܝܩܵܢܬܵܐ, ܝܵܢܘܿܩܵܐ, ܝܵܢܘܿܩܬܵܐ, ܡܲܝܢܸܩ

See also : ܡܲܨܸܨܵܢܬܵܐ, ܡܲܡܸܨܵܢܬܵܐ, ܡܲܡܬܸܩ, ܡܲܡܬܘܼܩܹܐ, ܡܲܝܢܸܩ, ܡܲܝܢܘܼܩܹܐ, ܡܲܨܸܨ, ܡܲܨܘܼܨܹܐ, ܡܲܡܸܨ, ܡܲܡܘܼܨܹܐ

Source : Bailis Shamun