Eastern Syriac :ܡܩܲܪܒܸܢܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܩܰܪܒܶܢܳܢܳܐ
Root :ܩܪܒ
Eastern phonetic :mqar bi ' na: na:
Category :adjective
[Human → Body]
English :muscle : adductive , adducent ;
French :muscle adducteur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܪܒ, ܡܩܲܪܒܵܢܵܐ, ܡܩܲܪܒܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܩܲܪܒܸܢܵܢܵܐ

Source : Tobia Gewargis