Eastern Syriac :ܪܘܼܡܵܢܵܐ ܕܫܥܵܠܵܐ
Western Syriac :ܪܽܘܡܳܢܳܐ ܕܫܥܳܠܳܐ
Root :ܪܡܢ
Eastern phonetic :ru: ' ma: na:dš ' a: la:
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :1) opium poppy ; 2) opium ;
French :1) le pavot ; 2) l'opium ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܘܼܡܵܢܵܐ, ܫܥܵܠܵܐ,

Variants : ܐܲܦܝܘܿܢ

See also : ܪܸܙܦܵܐ, ܢܸܬܪܵܐ

Source : Bailis Shamun