Eastern Syriac :ܝܲܗܒ݂ܲܠܬܵܐ ܕܡܲܡܠܵܐ
Western Syriac :ܝܰܗܒ݂ܰܠܬܳܐ ܕܡܰܡܠܳܐ
Eastern phonetic :iah ' wal ta:d ' mam la:
Category :noun
[Human → Speech]
English :elocution , the art of speaking , rhetoric ;
French :l'élocution , la façon de bien parler , la rhétorique ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܲܗܒ݂ܲܠܬܵܐ, ܡܲܡܠܵܐ

See also : ܠܸܫܵܢܵܢܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun