Eastern Syriac :ܚܘܼܡܠܵܢܵܐ
Western Syriac :ܚܽܘܡܠܳܢܳܐ
Root :ܚܡܠ
Eastern phonetic :ḥu:m ' la: na:
Category :noun
[Moral life → Quality]
English :patience , forbearance ;
French :la patience ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܡܠ

See also : ܡܸܣܬܲܒ݂ܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܚܘܼܡܣܵܢܵܐ, ܡܲܓܡܸܪ, ܡܲܬܝܼܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܣܬܲܒ݂ܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܣܲܝܒܲܪܬܵܐ, ܡܣܲܝܒܪܵܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܢܲܓܝܼܢܘܼܬ ܪܘܼܚܵܐ, ܐܲܪܝܼܟ݂ܘܼܬ ܒܹܗ݇ܢܵܐ

Source : Bailis Shamun