Eastern Syriac :ܫܲܩ ܘܬܪܲܩ
Western Syriac :ܫܰܩ ܘܬܪܰܩ
Eastern phonetic :' šaq u traq
Category :adjective
[Human → Speech]
English :see also ܫܲܪܝܼܪܵܐ / ܩܪܝܼܚܵܐ / ܦܫܝܼܩܵܐ ; denunciation, condemnation, person ... ;
French :voir aussi ܫܲܪܝܼܪܵܐ / ܩܪܝܼܚܵܐ / ܦܫܝܼܩܵܐ ; dénonciation, condamnation, personne ... ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܩܪܝܼܚܵܐ

see ܩܪܝܼܚܵܐ 2) et 3)

voir ܩܪܝܼܚܵܐ 2) et 3)

Source : Bailis Shamun