Eastern Syriac :ܟܵܢܸܫܬܵܐ ܕܟܵܟܹ̈ܐ
Western Syriac :ܟܳܢܶܫܬܳܐ ܕܟܳܟ̈ܶܐ
Root :ܟܢܫ
Eastern phonetic :ka: ' niš ' ta:d ' ka: ' ké
Category :noun
[Human → Hygiene]
English :a toothbrush , a tooth-brush ; ܟܵܢܸܫ ܠܲܝ ܟܵܟܘܿܟ݂/ ܟܵܟܵܟ݂ : brush your teeth ;
French :une brosse à dents ; ܟܵܢܸܫ ܠܲܝ ܟܵܟܘܿܟ݂/ ܟܵܟܵܟ݂ : brosse-toi les dents , brosse tes dents ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܢܫ, ܟܲܢܸܫܬܵܐ, ܟܵܟܵܐ, ܓܸܠܠܝܼܣܵܐ, ܟܲܢܸܫܬܵܐ ܕܸܨܒ݂ܵܥ

Source : Other