Eastern Syriac :ܡܲܕܚܸܠ
Western Syriac :ܡܰܕܚܶܠ
Root :ܕܚܠ
Eastern phonetic :' mad ḥil
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :1) transitive : to cause to feel panic , to frighten , to scare to death ; 2) transitive ; see also ܡܲܪܗܸܒ݂ / ܡܲܙܝܸܠ / ܡܲܙܕܸܥ / ܦܲܙܸܙ / ܡܲܦܸܪ / ܡܲܢܘܸܕ / ܡܲܚܓ̰ܸܠ ; ghost ... : to spook / to frighten , to make frightened or frantic , to scare / to funk , to haunt to visit or dwell in a place (?) ;
French :1) transitif : faire peur à / causer une peur bleue à , faire paniquer / inspirer la terreur ; 2) transitif ; voir aussi ܡܲܪܗܸܒ݂ / ܡܲܙܝܸܠ / ܡܲܙܕܸܥ / ܦܲܙܸܙ / ܡܲܦܸܪ / ܡܲܢܘܸܕ / ܡܲܚܓ̰ܸܠ ; fantôme ... : effrayer / faire peur à , apeurer / flanquer la frousse à , hanter un lieu ... (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܚܠ, ܕܲܚܘܼܠܬܵܢܵܐ, ܕܚܘܼܠܬܵܢܵܐ, ܕܸܚܠܬܵܐ, ܕܲܚܘܼܠܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܕܵܚܠܵܐ, ܕܘܼܚܵܠܵܐ, ܕܚܘܼܠܬܵܐ, ܕܚܘܼܠܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܕܸܚܠܬܵܐ, ܕܸܚܠܲܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ, ܕܸܚܠܵܐ, ܕܵܚܹܠ, ܕܚܵܠܵܐ, ܕܲܚܸܠ, ܕܲܚܘܼܠܹܐ, ܡܲܕܚܘܼܠܹܐ, ܕܵܚܹܠ, ܡܕܲܚܠܵܢܵܐ

See also : ܡܲܪܥܸܠ, ܡܲܪܥܘܼܠܹܐ, ܒܲܠܗܹܐ, ܒܲܠܗܘܼܝܹܐ, ܡܲܪܗܸܒ݂, ܡܲܪܗܘܼܒܹܐ, ܡܲܙܕܸܥ, ܡܲܙܕܘܼܥܹܐ, ܡܲܣܪܘܼܕܹܐ, ܡܲܣܪܸܕ

Source : Bailis Shamun