Eastern Syriac :ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ
Western Syriac :ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ
Root :ܫܪܪ
Eastern phonetic :ša ' ri:r ta:
Category :adjective
[Moral life → Quality]
English : feminine of ܫܲܪܝܼܪܵܐ ; ܪܲܒܲܬ ܗܵܘܝܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ : even if she / is true , even though she be sincere (?) ;
French : féminin de ܫܲܪܝܼܪܵܐ ; ܪܲܒܲܬ ܗܵܘܝܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ : même si elle est de bonne foi (?) / sincère (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܲܪܝܼܪܵܐ

Source : Bailis Shamun