Eastern Syriac :ܠܲܡܬܵܐ
Western Syriac :ܠܰܡܬܳܐ
Root :ܠܡ
Eastern phonetic :' lam ta:
Category :noun
[Humanities → Language]
English : see also ܒܲܪ݇ܬܩܵܠܵܐ / ܚܫܲܚܬܵܐ / ܚܲܒܪܵܐ / ܗܹܡܸܙܡܵܢ : a word ;
French :voir aussi ܒܲܪ݇ܬܩܵܠܵܐ / ܚܫܲܚܬܵܐ / ܚܲܒܪܵܐ / ܗܹܡܸܙܡܵܢ : un mot ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܡ

See also : ܚܫܲܚܬ݂ܵܐ, ܠܸܥܙܵܐ, ܠܸܥܙܬܵܐ, ܚܲܒܪܵܐ, ܗܹܡܸܙܡܵܢ, ܒܲܪ݇ܬܩܵܠܵܐ

Source : Bailis Shamun