Eastern Syriac :ܡܲܚܪܘܼܟܹܐ
Western Syriac :ܡܰܚܪܽܘܟܶܐ
Root :ܚܪܟ
Eastern phonetic :maḥ ' ru: ki:
Category :verb
[Feeding → Cooking]
English :1) transitive ; see also ܫܲܝܸܒ݂ / ܣܲܝܸܛ / ܟܲܡܸܫ / ܟܵܘܹܐ / ܡܲܚܪܸܟ݂ / ܟܲܪܟܸܡ / ܟܲܡܟܸܡ : to parch , to scorch / to burn the surface of / to toast under dry heat ; 2) transitive ; see also ܫܲܝܸܒ݂ / ܟܵܘܹܐ / ܣܲܝܸܛ / ܡܲܚܪܸܟ݂ / ܡܲܩܸܕ : to sear , to burn / to scorch / to mark / to injure with a sudden application of intense heat , cooking meat : to sear (?) , wound treatment : to sear (?) to cauterize (?) , cause of pain : to sear (?) / to cause a burning sensation (?) , cattle, slaves ... : to brand (?) / to mark with red iron (?) , figurative sense ; image in one's memory ... : to sear / to make a vivid impression in one's memory (?) ;
French :1) transitif ; voir aussi ܫܲܝܸܒ݂ / ܣܲܝܸܛ / ܟܵܡܹܫ / ܟܵܘܹܐ / ܡܲܚܪܸܟ݂ / ܟܲܪܟܸܡ / ܟܲܡܟܸܡ : roussir / brûler légèrement la surface de , dessécher , griller / faire griller légèrement ; 2) transitif ; voir aussi ܫܲܝܸܒ݂ / ܟܵܘܹܐ / ܣܲܝܸܛ / ܡܲܚܪܸܟ݂ / ܡܲܩܸܕ : brûler / blesser / marquer / cuisiner à l'aide d'une chaleur intense , cuisson de viande : saisir / cuire brièvement à vive température / griller , traitement d'une plaie : cautériser , cause de douleur : brûler (?) , bétail ... : marquer au fer rouge (?) , sens figuré ; image dans la mémoire ... : graver dans la mémoire de quelqu'un (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܵܪܸܟ݂, ܚܵܪܘܿܟ݂ܵܐ, ܚܵܪܘܿܟ݂ܬܵܐ, ܚܸܪܟ݂ܵܐ, ܡܚܵܪܸܟ݂

See also : ܡܲܛܘܹܐ, ܡܲܛܘܘܼܝܹܐ, ܣܲܝܸܛ, ܣܲܝܘܼܛܹܐ, ܩܲܠܹܐ, ܩܲܠܘܼܝܹܐ, ܫܲܝܸܒ݂, ܫܲܝܘܼܒܹܐ, ܟܲܡܸܫ, ܟܲܡܘܼܫܹܐ, ܟܵܘܹܐ, ܟܘܵܝܵܐ, ܡܲܚܪܸܟ݂, ܡܲܚܪܘܼܟܹܐ, ܟܲܪܟܸܡ, ܟܲܪܟܘܼܡܹܐ, ܟܲܡܟܸܡ, ܟܲܡܟܘܼܡܹܐ

Source : Bailis Shamun