Eastern Syriac :ܣܲܟܘܼܝܹܐ
Western Syriac :ܣܰܟܽܘܝܶܐ
Root :ܣܟܐ
Eastern phonetic :sa ' ku: yi:
Category :verb
[Time]
English :see also ܚܵܡܹܠ / ܟܵܬܹܪ / ܣܲܟܹܐ : to wait ;
French :voir aussi ܚܵܡܹܠ / ܟܵܬܹܪ / ܣܲܟܹܐ : patienter / attendre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܟܐ, ܣܲܟܹܐ

See also : ܡܲܨܡܸܨ, ܡܲܨܡܘܼܨܹܐ, ܣܵܒܹܪ, ܣܒ݂ܵܪܵܐ, ܣܵܦܹܪ, ܣܦܵܪܵܐ, ܚܵܡܹܠ, ܚܡܵܠܵܐ, ܟܬܵܪܵܐ, ܟܵܬܹܪ

Source : Bailis Shamun