Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܟܵܗܢܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܟܳܗܢܳܐ
Root :ܟܗܢ
Eastern phonetic :bi:t ' ka:h na:
Category :noun
[Religion]
English :a parsonage / a vicarage / a presbytery / a rectory / also ܒܹܝܬ ܩܵܫܵܐ ;
French :un presbytère / aussi ܒܹܝܬ ܩܵܫܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܹܝܬ, ܟܵܗܢܵܐ

Source : Bailis Shamun