Eastern Syriac :ܡܲܚܒ݂ܵܢܘܼܬ ܢܲܦ̮ܫܵܐ
Western Syriac :ܡܰܚܒ݂ܳܢܽܘܬ ܢܰܦ̮ܫܳܐ
Root :ܚܒ
Eastern phonetic :maḥ wa: ' nu:t ' no: ša:
Category :noun
[Moral life → Fault]
English :selfishness , egoism / self-seekingness ;
French :l'égoïsme , la poursuite de ses seuls intérêts ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܒ, ܡܲܚܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܢܲܦ̮ܫܵܐ

See also : ܪܵܚܹܡ ܝܵܬܹܗ, ܐܵܢܵܝܵܐ, ܪܸܚܡܲܬ ܝܵܬܵܐ, ܡܲܚܒܵܢܵܐ ܕܓܵܢܹܗ, ܡܲܚܒ݂ܵܢܘܼܬ ܢܲܦ̮ܫܵܐ, ܐܸܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܐܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܡܲܚܒܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun