Eastern Syriac :ܙܡܵܪܵܐ
Western Syriac :ܙܡܳܪܳܐ
Root :ܙܡܪ
Eastern phonetic :' zma: ra:
Category :noun, verb
[Art → Music]
English :1) Bailis Shamun ; intransitive ; see also ܥܵܢܹܐ / ܗܲܕܪܸܠ / ܫܵܐܹܪ / ܩܲܢܩܸܢ / ܙܵܡܹܪ : to sing , to produce musical tones with the voice , to give praise to in verse , to chant , to play / to accompany oneself on an instrument , to praise , to produce songs , figurative sense ; wind, arrow, ...? : to sing (?) / to whizz (?) , ears : to sing (?) ; 2) masculine verbal noun of ܙܵܡܸܪ : a song ; ܡܬܵܢܹܐ ܙܡܵܪܵܐ / ܡܬܵܢܹܐ ܙܡܵܪܬܵܐ : to sing a song ; ܡܵܐ̈ܢܲܝ ܙܡܵܪܵܐ : a musical instrument / ܐܲܣܒܵܒ ܕܙܡܵܪܵܐ ; 3) see also ܩܝܵܡܘܼܬ ܩܵܠܹ̈ܐ / ܐܘܼܵܢܘܼܬ ܙܡܵܪܵܐ / ܙܲܡܵܪܘܼܬܵܐ : the art of singing / sung music ; feminine : ܙܡܵܪܬܵܐ ;
French :1) Bailis Shamun ; intransitif ; voir aussi ܥܵܢܹܐ / ܗܲܕܪܸܠ / ܫܵܐܹܪ / ܩܲܢܩܸܢ / ܙܵܡܹܪ : chanter , psalmodier ,, chanter des louanges , fredonner une chanson , chantonner , entonner un chant , sens figuré ; vent, flèche, ...? : siffler (?) / passer en sifflant (?) , oreilles : bourdonner (?) / tinter (?) ; 2) nominalisation masculine de ܙܵܡܸܪ : le chant , une chanson ; ܡܬܵܢܹܐ ܙܡܵܪܵܐ / ܡܬܵܢܹܐ ܙܡܵܪܬܵܐ : chanter une chanson , louanger , psalmodier , jouer / s'accompagner d'un instrument ... , chanter des louanges ; ܡܵܐ̈ܢܲܝ ܙܡܵܪܵܐ : un instrument de musique / ܐܲܣܒܵܒ ܕܙܡܵܪܵܐ ; 3) voir aussi ܩܝܵܡܘܼܬ ܩܵܠܹ̈ܐ / ܐܘܼܵܢܘܼܬ ܙܡܵܪܵܐ / ܙܲܡܵܪܘܼܬܵܐ : le chant / l'art du chant / la chanson / la musique chantée ; féminin : ܙܡܵܪܬܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac
Hebrew :lizmor «to sing» «chanter»

Cf. ܙܡܪ, ܙܲܡܵܪܵܐ, ܙܡܵܪܬܵܐ, ܡܲܙܡܘܼܪܵܐ, ܙܘܼܡܵܪܵܐ, ܙܵܡܸܪ, ܡܲܙܡܘܼܪܹܐ, ܙܵܡܘܿܪܘܼܬܵܐ, ܙܲܡܵܪܘܼܬܵܐ

See also : ܩܲܢܩܘܼܢܹܐ, ܡܵܐ̈ܢܲܝ ܙܡܵܪܵܐ, ܢܵܩܹܫ, ܢܩܵܫܵܐ, ܡܵܚܹܐ, ܡܚܵܝܵܐ, ܗܵܕܹܪ, ܗܕܵܪܵܐ, ܡܲܘܕܹܐ, ܡܲܘܕܘܼܝܹܐ, ܫܲܒܹܚ, ܫܲܒܘܼܚܹܐ, ܫܲܟܸܪ, ܫܲܟܘܼܪܹܐ, ܥܵܢܹܐ, ܥܢܵܝܵܐ, ܫܵܐܹܪ, ܫܝܵܪܵܐ, ܩܲܢܩܸܢ, ܩܲܢܩܘܼܢܹܐ, ܙܵܡܹܪ, ܙܡܵܪܵܐ, ܗܲܕܪܸܠ, ܗܲܕܪܘܼܠܹܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun

Origin : Akkadian