Eastern Syriac :ܙܵܡܹܪ
Western Syriac :ܙܳܡܶܪ
Root :ܙܡܪ
Eastern phonetic :' za: mi:r
Category :verb
[Art → Singing]
English :intransitive ; a musician, a singer ; see also ܥܵܢܹܐ / ܗܲܕܪܸܠ / ܫܵܐܹܪ / ܩܲܢܩܸܢ : 1) to sing , to play / to accompany oneself , to perform music , bird ... : to trill / to utter sound in tremulous tones ; ܡܵܚܹܐ ܡܵܐܢܵܐ ܕܙܡܵܪܵܐ : to play a musical instrument ; ܙܵܡܹܪ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܓܘܿܕܵܐ : to sing tremulously , to trill / to sing in tremulous tones ; 2) musical instrument : to play , to sound in a performance ; 3) intransitive ; see also ܗܵܕܹܪ / ܡܲܘܕܹܐ / ܫܲܒܸܚ / ܫܲܟܸܪ : to express praise / to praise , to sing praises , to laud (?) ;
French :intransitif : musicien, chanteur ; voir aussi ܥܵܢܹܐ / ܗܲܕܪܸܠ / ܫܵܐܹܪ / ܩܲܢܩܸܢ : 1) chanter , jouer / se produire en public , s'accompagner d'un instrument , oiseau ... : triller / produire des trilles ; ܙܵܡܹܪ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܓܘܿܕܵܐ : chanter d'une voix vibrante / avec des trémolos dans la voix , triller ; ܡܵܚܹܐ ܡܵܐܢܵܐ ܕܙܡܵܪܵܐ : jouer d'un instrument de musique ; 2) instrument de musique : jouer / être présent dans l'orchestration / être entendu / se faire entendre / participer ; 3) intransitif ; voir aussi ܗܵܕܹܪ / ܡܲܘܕܹܐ / ܫܲܒܸܚ / ܫܲܟܸܪ : exprimer des louanges , célébrer en chansons / chanter des louanges , louer en chansons / louanger ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܡܪ, ܙܲܡܵܪܵܐ, ܙܡܵܪܬܵܐ, ܡܲܙܡܘܼܪܵܐ, ܙܡܵܪܵܐ, ܙܘܼܡܵܪܵܐ, ܙܸܡܘܿܪ̈ܝܵܬ݂ܵܐ, ܙܵܡܸܪ

See also : ܢܵܩܹܫ, ܢܩܵܫܵܐ, ܡܵܚܹܐ, ܡܚܵܝܵܐ, ܡܲܘܕܹܐ, ܡܲܘܕܘܼܝܹܐ, ܗܵܕܹܪ, ܗܕܵܪܵܐ, ܫܲܒܸܚ, ܫܲܒܘܼܚܹܐ, ܫܲܟܸܪ, ܫܲܟܘܼܪܹܐ, ܩܲܢܩܸܢ, ܥܵܢܹܐ, ܥܢܵܝܵܐ, ܫܵܐܹܪ, ܫܝܵܪܵܐ, ܩܲܢܩܸܢ, ܩܲܢܩܘܼܢܹܐ, ܙܵܡܹܪ, ܙܡܵܪܵܐ, ܗܲܕܪܸܠ, ܗܲܕܪܘܼܠܹܐ

Source : Bailis Shamun