Eastern Syriac :ܙܲܪܒܘܼܢܹܐ
Western Syriac :ܙܰܪܒܽܘܢܶܐ
Eastern phonetic :zar ' bu: ni:
Category :verb
[Army → War]
English :see also ܥܵܨܹܐ / ܐܵܠܹܨ / ܡܲܠܝܸܨ / ܡܲܣܢܸܩ / ܥܵܫܹܡ / ܙܲܪܒܸܢ ; legally or morally : to obligate / to oblige , to constrain / to corner / to drive to push , to constrain , to force , to compel / to reduce , to subdue , to coerce (?) ; 2) Oraham : to press , to force , to urge , to compel , to act upon by pushing or thrust , to constrain , to bear upon by a gradual and continued exertion ;
French :1) transitif ; voir aussi ܥܵܨܹܐ / ܐܵܠܹܨ / ܡܲܠܝܸܨ / ܡܲܣܢܸܩ / ܥܵܫܹܡ / ܙܲܪܒܸܢ ; légalement ou moralement : obliger / condamner à / astreindre , forcer , contraindre / coincer / acculer , amener à / réduire à faire quelque chose, à une extrémité ... ; 2) Oraham : presser pour agir / faire pression , forcer , contraindre , amener à , peser sur quelqu'un pour qu'il agisse , inciter à , mettre la pression sur quelqu'un , obliger ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܪܵܒܵܐ, ܙܲܪܒܸܢ

See also : ܛܘܼܪܵܝܵܐ, ܡܲܓ̰ܒܘܼܪ, ܡܲܓ̰ܒܘܼܪܘܼܬܵܐ, ܥܨܵܐ, ܪܕܵܦܵܐ, ܐܠܵܨܵܐ, ܒܲܙܒܘܼܥܙܹܐ, ܒܥܵܛܵܐ, ܕܚܵܐ, ܗܲܠܗܘܼܠܹܐ, ܗܲܬܗܘܼܬܹܐ, ܚܵܒܘܼܛܹܐ, ܚܒ݂ܵܛܵܐ, ܚܵܦܘܼܛܹܐ, ܚܦܵܛܵܐ, ܛܪܵܐ, ܛܪܵܝܵܐ, ܠܒܵܛܵܐ, ܡܲܓ̰ܒܘܼܪ, ܡܚܵܐ ܬ݇ܚܘܼܬܚܵܟ̰ܵܐ, ܥܨܵܐ, ܐܵܠܹܨ, ܐܠܵܨܵܐ, ܡܲܠܝܸܨ, ܡܲܠܝܘܼܨܹܐ, ܡܲܚܝܸܒ݂, ܡܲܚܝܘܼܒܹܐ, ܙܵܪܹܒ݂, ܙܪܵܒ݂ܵܐ, ܐܵܣܹܪ, ܐܣܵܪܵܐ, ܥܨܵܝܵܐ, ܙܵܟ݂ܹܐ, ܙܟ݂ܵܝܵܐ, ܥܵܠܹܒ݂, ܥܠܵܒ݂ܵܐ, ܡܲܢܦܸܠ, ܡܲܢܦܘܼܠܹܐ, ܙܲܪܒܸܢ, ܙܲܪܒܘܼܢܹܐ, ܓ݂ܵܠܹܒ, ܓ݂ܠܵܒܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun