Eastern Syriac :ܗܲܢܘܼܝܹܐ
Western Syriac :ܗܰܢܽܘܝܶܐ
Root :ܗܢܐ
Eastern phonetic :ha ' nu: yi:
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :1) to please ; 2) transitive ; see also ܗܲܢܹܐ / ܒܲܣܸܡ : to relish / to add relish to , to raise the taste / to provide more flavour to , to bring out the taste of / to round off the taste ;
French :1) faire plaisir à , être agréable à ; 2) transitif ; voir aussi ܗܲܢܹܐ / ܒܲܣܸܡ : donner du goût à / ajouter du piment à , relever / rehausser le goût / donner plus de saveur à ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܢܐ, ܗܢܵܐ, ܢܵܢܹܐ ܠܘܼܟ݂, ܡܗܲܢܗܸܢ, ܡܲܗܢܝܵܢܵܐ, ܗܵܢܹܐ, ܗܲܢܹܐ

See also : ܡܲܪܘܸܙ, ܡܲܪܘܘܼܙܹܐ, ܡܲܕܢܹܐ, ܡܲܕܢܘܼܝܹܐ, ܡܲܚܕܹܐ, ܡܲܚܕܘܼܝܹܐ, ܪܲܥܹܐ, ܪܲܥܘܼܝܹܐ, ܡܲܪܕܹܐ, ܡܲܪܕܘܼܝܹܐ, ܗܲܢܘܼܝܹܐ, ܗܵܢܹܐ

Source : Bailis Shamun