Eastern Syriac :ܥܩܵܣܵܐ
Western Syriac :ܥܩܳܣܳܐ
Root :ܥܩܣ
Eastern phonetic :' qa: sa:
Category :noun, verb
English :1) verb ; see ܥܵܩܹܣ ; 2) noun ; see also ܥܸܕܩܵܐ / ܩܵܘܨܬܵܐ / ܒܸܣܟܵܐ ; hair... : a curl ;
French :1) verbe ; voir ܥܵܩܹܣ ; 2) nom ; voir aussi ܥܸܕܩܵܐ / ܩܵܘܨܬܵܐ / ܒܸܣܟܵܐ ; cheveux ... : une boucle ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܩܣ, ܥܵܩܹܣ, ܥܩܲܣܩܣܵܐ

See also : ܟܸܪܛܵܢܵܐ, ܟܘܼܪܛܸܢܵܐ

Source : Bailis Shamun