Eastern Syriac :ܚܵܒܘܼܛܹܐ
Western Syriac :ܚܳܒܽܘܛܶܐ
Root :ܚܦܛ
Eastern phonetic :ḥa: ' bu: ṭi
Category :verb
[Moral life → Duty]
English :1) to urge , to press the mind or the will to do something , to force onward ; 2) to be diligent , to be careful ;
French :1) exhorter , presser à agir , inciter , encourager , exciter , pousser à agir , mettre la pression sur quelqu'un pour agir , forcer à agir ; 2) être appliqué , faire attention , être prudent ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܒܛ, ܚܒ݂ܵܛܵܐ, ܚܒ݂ܵܛܬܵܐ, ܚܵܒܹܛ, ܚܦܵܛܵܐ, ܚܵܒ݂ܸܛ, ܚܒ݂ܵܛܵܐ, ܚܵܒ݂ܛܘܼ, ܚܵܒܹܛ, ܚܒ݂ܵܛܵܐ, ܚܵܦܘܼܛܹܐ, ܚܦܵܛܵܐ, ܚܦܛ

See also : ܪܕܵܦܵܐ, ܐܠܵܨܵܐ, ܒܲܙܒܘܼܥܙܹܐ, ܒܥܵܛܵܐ, ܕܚܵܐ, ܗܲܠܗܘܼܠܹܐ, ܗܲܬܗܘܼܬܹܐ, ܙܪܵܒܵܐ, ܙܲܪܒܘܼܢܹܐ, ܚܦܵܛܵܐ, ܛܪܵܐ, ܛܪܵܝܵܐ, ܠܒܵܛܵܐ, ܡܲܓ݈ܒܘܼܪ, ܡܚܵܐ ܬ݇ܚܘܼܬܚܵܟ݈ܵܐ, ܥܨܵܐ

Source : Oraham