Eastern Syriac :ܡܩܲܕܡܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܩܰܕܡܽܘܬܳܐ
Root :ܩܕܡ
Eastern phonetic :mqad ' mu: ta:
Category :noun
[Time]
English :advance / aheadness / being ahead of time , fastness / being fast , head start (?) ;
French :l'avance , l'accomplissement avant l'heure , le travail déjà accompli (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܕܡ, ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ, ܩܲܕܝܼܡܵܝܵܐ, ܡܩܲܕܡܵܐ, ܩܕܵܡ, ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܕܵܢܵܐ, ܩܘܼܕܡܵܝܵܐ, ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ, ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܕܵܢܵܐ ܩܘܼܕܡܵܝܵܐ, ܡܩܲܕܡܵܢܵܝܵܐ, ܡܩܲܕܡܵܐܝܼܬ, ܡܩܲܕܡܵܢܵܝܵܐ, ܡܩܲܕܡܵܢܝܼܬܵܐ, ܡܩܲܕܡܘܼܬ ܝܼܕܲܥܬܵܐ

Source : Bailis Shamun