Eastern Syriac :ܡܵܘܕܥܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܡܳܘܕܥܳܢܳܝܳܐ
Root :ܝܕܥ
Eastern phonetic :mo:d ' a: na:
Category :adjective
[Moral life → Quality]
English :préliminary ;
French :préliminaire ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܕܥ

See also : ܗܲܕܪܵܢܵܐ, ܡܥܲܬܕܵܢܵܐ, ܡܛܲܝܒ݂ܵܢܵܐ, ܡܥܲܠܠܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun