Eastern Syriac :ܓܠܝܼܙ̈ܵܬܵܐ
Western Syriac :ܓܠܺܝܙ̈ܳܬܳܐ
Root :ܓܠܙ
Eastern phonetic :gli: ' za: ta:
Category :noun
English :negations ;
French :des négations ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܓܠܙ, ܓܠܝܼܙܘܼܬܵܐ, ܓܠܝܼܙܵܬ

Source : Other