Eastern Syriac :ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ ܕܒܘܼܩܵܪܵܐ
Western Syriac :ܢܺܝܫܰܢܩܳܐ ܕܒܽܘܩܳܪܳܐ
Root :ܒܩܪ
Eastern phonetic :ni: ' šan qa: d bu: ' qa: ra:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :a question mark / "?" / a query ;
French :un point d'interrogation / "?" ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܩܪ, ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ, ܕ, ܒܘܼܩܵܪܵܐ

See also : ܫܘܼܘܕܵܥܵܐ ܕܫܘܼܐܵܠܵܐ

Source : Bailis Shamun