Eastern Syriac :ܐܵܣܝܘܼܬܵܐ ܙܲܗܪܝܼܪܵܝܬܵܐ ܐܵܘ ܙܸܠܓܵܢܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܙܰܗܪܺܝܪܳܝܬܳܐ ܐܳܘ ܙܶܠܓܳܢܳܝܬܳܐ
Root :ܐܣܐ
Eastern phonetic :a: siu:t zah ' ri: ré ta: o zil ga: ' né ta:
Category :noun
[Science → Physical sciences]
English :radiology ;
French :la radiologie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܣܐ, ܐܵܣܝܘܼܬܵܐ

See also : ܙܲܗܪܝܼܪܵܝܬܵܐ

Source : Bailis Shamun