Eastern Syriac :ܚܲܕ݇ ܒ
Western Syriac :ܚܰܕ݇ ܒ
Eastern phonetic :' ḥab
Category :noun, adverb
[Measures]
English :as adjective, adverb... as / as ... as / so ... as ; ܣܢܹܩܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗܿ ܐܵܗܐ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ܓܵܢܘܼܗ ܡܲܚܙܝܼܠܵܗܿ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ ܒܓܲܠܓܵܡܸܫ ܘܚܲܕ݇ ܒܫܸܛܪܵܢܵܐ : this new thing will have to prove as strong as Gilgamesh and as handsome ; ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܝ݇ܠܵܗܿ ܗܵܘܹܐ ܚܲܕ݇ ܒܕܐܵܘܹܢ ܒܝܼ ܟܘܼܠܹܐ ܕܡܵܝܵܬܹ̈ܐ : he has got to be his equal in every point of view / aspect (of comparison) ;
French :aussi adjectif, adverbe ... que , autant ... que ; ܣܢܹܩܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗܿ ܐܵܗܐ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ܓܵܢܘܼܗ ܡܲܚܙܝܼܠܵܗܿ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ ܒܓܲܠܓܵܡܸܫ ܘܚܲܕ݇ ܒܫܸܛܪܵܢܵܐ : il va falloir que cet objet se montre aussi fort que Gilgamesh et aussi beau ; ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܝ݇ܠܵܗܿ ܗܵܘܹܐ ܚܲܕ݇ ܒܕܐܵܘܹܢ ܒܝܼ ܟܘܼܠܹܐ ܕܡܵܝܵܬܹ̈ܐ : il faut qu'il soit comme lui dans tous les points de comparaison / il faut qu'il soit en tous points son égal ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܲܕ݇, ܒ

Source : Other