Eastern Syriac :ܡܸܬܝܲܠܕܵܢܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܶܬܝܰܠܕܳܢܽܘܬܳܐ
Root :ܝܠܕ
Eastern phonetic :mit ial da: ' nu: ta:
Category :noun
[Nature]
English :see also ܒܪܝܼܬܵܐ : putting into this world , giving birth , giving rise / creating a being, a concept ... ; ܡܸܬܝܲܠܕܵܢܘܼܬܵܐ ܚܕܲܬܵܐ : resurgence , rising again into life / activity or prominence , a revival ;
French :voir aussi ܒܪܝܼܬܵܐ : la mise au monde / la naissance , la création d'un être, d'un concept ... ; ܡܸܬܝܲܠܕܵܢܘܼܬܵܐ ܚܕܲܬܵܐ : la renaissance / une renaissance , un retour en force , une résurgence ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܠܕ, ܝܵܠܕ݇ܬܵܐ, ܝܠܵܕܵܐ, ܝܲܠܕܘܼܬܵܐ, ܝܵܠܸܕܬܵܐ, ܝܠܵܕܬܵܐ, ܝܠܝܼܕܘܼܬܵܐ, ܝܵܠܵܕ݇ܐ, ܝܠܕ, ܐܘܼܠܵܕܵܐ, ܝܲܠܘܼܕܵܐ, ܝܵܠܕ݇ܘܼܬܵܐ, ܝܵܠܵܕܬܵܐ, ܡܬܝܲܠܕܵܢܘܼܬܵܐ, ܨܲܘܡܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ, ܪܝܼܫ ܝܲܠܕܵܐ, ܝܲܠܘܼܕܵܐ, ܡܨܝܼܕܬܵܐ ܕܝܲܠܘܼܕܹ̈ܐ, ܝܲܠܕܵܐ

See also : ܒܪܝܼܬܵܐ, ܡܢܲܚܡܵܢܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun