Eastern Syriac :ܓܲܢ݇ܒܵܪ ܚܲܝܠܵܐ
Western Syriac :ܓܰܢ݇ܒܳܪ ܚܰܝܠܳܐ
Root :ܓܒܪ
Eastern phonetic :' gab ba:r ' ḥé la:
Category :noun
[Human being]
English :see also ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ / ܓܲܢ݇ܒܵܪ ܚܲܝܠܵܐ / ܟܙܝܼܪܵܐ : a hero ;
French :2) Bailis Shamun ; voir aussi ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ / ܓܲܢ݇ܒܵܪ ܚܲܝܠܵܐ / ܟܙܝܼܪܵܐ : un héros ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܒܪ, ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ

See also : ܟܙܝܼܪܵܐ

Source : Bailis Shamun