Eastern Syriac :ܚܲܪܝܼܦ ܡܸܠܹ̈ܐ
Western Syriac :ܚܰܪܺܝܦ ܡܶܠ̈ܶܐ
Root :ܚܪܦ
Eastern phonetic :' ḥa rip ' mi lé
Category :noun
[Human being]
English :see also ܡܫܲܥܝܵܢܵܐ : a satirist ;
French :voir aussi ܡܫܲܥܝܵܢܵܐ : un satiriste ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܪܦ, ܚܲܪܝܼܦܵܐ, ܚܲܪܝܼܦܘܼܬܵܐ, ܡܸܠܵܐ, ܚܲܪܝܼܦ ܡܸܠܹ̈ܐ, ܚܲܪܝܼܦܘܼܬ ܡܸܠܹ̈ܐ

See also : ܩܵܘܡܵܕܘܼܬܵܐ, ܫܸܩܠܵܐ, ܡܫܲܥܝܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun