Eastern Syriac :ܚܝܵܛܵܐ ܕܡܘܼܚܵܐ
Western Syriac :ܚܝܳܛܳܐ ܕܡܽܘܚܳܐ
Root :ܚܝܛ
Eastern phonetic :' ḥia: ṭa d ' mu: ḥa:
Category :noun
[Human → Body]
English :see also ܚܝܵܛܵܐ ܕܪܹܫܵܐ / ܟܠܝܼܠܵܐ / ܫܠܵܚܬܵܐ : the scalp ;
French :voir aussi ܚܝܵܛܵܐ ܕܪܹܫܵܐ / ܟܠܝܼܠܵܐ / ܫܠܵܚܬܵܐ : le cuir chevelu / le scalp , l'épicrâne , le tégument chevelu ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܝܛ, ܚܘܛ, ܚܝܵܛܵܐ, ܡܲܚܝܸܛ, ܚܐܵܛܵܐ, ܚܝܼܘܼܛܵܐ, ܚܵܐܸܛ, ܚܝܵܛܵܐ, ܡܘܼܚܵܐ

See also : ܟܠܝܼܠܵܐ, ܫܠܵܚܬܵܐ

Source : Bailis Shamun