Eastern Syriac :ܟܸܢܫܐ ܡܲܝܵܝܵܐ
Western Syriac :ܟܶܢܫܐ ܡܰܝܳܝܳܐ
Root :ܟܢܫ
Eastern phonetic :' kin ša: ma ' ia: ia:
Category :noun
[Animals → Fishes]
English :a shoal / a school of fish , a multitude of fish ;
French :un banc de poissons , un banc voyageur , une bande dauphins, marsouins ... ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܢܫ, ܟܢܵܫܵܐ, ܟܢܘܼܫܬܵܐ, ܟܵܢܵܫܵܐ, ܟܢܘܼܫܝܵܐ, ܟܸܢܫܵܐ ܕܙܲܡܵܪܹ̈ܐ, ܟܸܢܫܵܝܵܐ, ܟܢܘܼܫܝܵܝܵܐ, ܟܢܝܼܫܘܼܬܵܐ, ܟܸܢܫܐ ܡܲܝܵܝܵܐ, ܟܸܢܫܵܐ

Source : Bailis Shamun