Eastern Syriac :ܢܲܗܪܵܐ ܒܪܝܼܙܵܐ
Western Syriac :ܢܰܗܪܳܐ ܒܪܺܝܙܳܐ
Root :ܢܗܪ
Eastern phonetic :' nah ra: ' bri: za:
Category :noun
[Humanities → Geography → Rivers]
English :a dry river -bed , a wadi ;
French :un fleuve asséché / le lit d'un fleuve à sec , un oued ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܗܪ, ܢܲܗܪܵܐ, ܒܪܝܼܙܵܐ

See also : ܒܝܼܒܢܲܗܪܵܐ, ܒܝܸܒܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ,

Source : Other