Eastern Syriac :ܝܘܼܠܦܵܢ ܦܘܼܪܦܵܥܵܐ
Western Syriac :ܝܽܘܠܦܳܢ ܦܽܘܪܦܳܥܳܐ
Eastern phonetic :' iu:l pan pu:r ' pa: a:
Category :noun
[Education]
English :the study of well-being / hedonism ;
French :l'étude du bien-être / l'hédonisme ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܠܦ, ܐܲܠܝܼܦܵܐ, ܝܵܠܘܼܦܘܼܬܵܐ, ܝܠܵܦܬܵܐ, ܝܵܠܘܼܦܵܐ, ܐܸܠܦܲܢ, ܝܠܦ, ܝܠܵܦܵܐ, ܡܵܠܘܿܦܸܐ, ܡܲܠܸܦ, ܡܲܠܦܵܢܵܐ, ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ, ܝܠܘܼܦܝܵܐ, ܝܵܠܘܿܦܵܝܵܐ, ܩܢܵܝܬܝܘܼܠܦܵܢܵܐ, ܝܘܼܠܦܵܢ ܦܘܼܪܦܵܥܵܐ, ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ, ܦܘܼܪܦܵܥܵܐ

Source : Bailis Shamun