Eastern Syriac :ܕܵܪ̈ܡܘܿܢܵܝܹܐ
Western Syriac :ܕܳܪ̈ܡܽܘܢܳܝܶܐ
Eastern phonetic :da:r mu ' na: yé
Category :noun
[Transport → Sea]
English :a ship's crew / the crew of a ship ;
French :d'un navire : l'équipage / les membres d'équipage ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܩܘܼܒܪܢܝܼܛܵܐ, ܐܸܠܦܵܪܵܐ, ܕܘܿܡܵܢ, ܛܵܝܘܼܦܵܐ, ܡܲܠܵܚܵܐ, ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ, ܕܵܪ̈ܡܘܿܢܵܝܹܐ, ܢܵܘܛܵܐ, ܡܵܚܝܼ ܠܹܩܹ̈ܐ, ܡܲܠܵܚܵܐ

Source : Bailis Shamun