Eastern Syriac :ܨܝܵܕܵܐ
Western Syriac :ܨܝܳܕܳܐ
Root :ܨܕ
Eastern phonetic :' ṣia: da:
Category :verb
[Sport → Hunting]
English :1) transitive ; see also ܓܵܐܹܦ / ܨܵܐܹܕ / ܕܵܒܹܩ ; wild game, fish, fowl ... : to hunt , to catch , to fish ; 2) transitive ; see also ܦܲܚܸܚ / ܦܲܚܸܢ / ܢܲܫܸܒ݂ / ܨܵܐܹܕ / ܕܵܪܹܐ / ܕܵܒܹܩ ; game for hunting ... : to snare , to capture by or as if by a snare / to hunt , to entrap / to ensnare / to capture by or as if by the use of a snare , to hunt , figurative sense ; person ...? : to snare / to win or attain by artful / skilfull maneuvers (?) / to take in (?) , to hook (?) / to entangle as if in a snare (?) / to trap a criminal ... (?) ; ܨܵܐܹܕ ܒܦܲܚܵܐ : to hunt with a snare / to ensnare / to snare / to trap ;
French :1) transitif ; voir aussi ܓܵܐܹܦ / ܨܵܐܹܕ / ܕܵܒܹܩ ; gibier, poissons, oiseaux ... : attraper dans ses filets , piéger , capturer , chasser ; transitive ; see also ܓܵܐܹܦ / ܨܵܐܹܕ / ܕܵܒܹܩ ; wild game, fish, fowl ... : to hunt , to catch , to fish ; 2) 2) transitif ; voir aussi ܦܲܚܸܚ / ܦܲܚܸܢ / ܢܲܫܸܒ݂ / ܨܵܐܹܕ / ܕܵܪܹܐ / ܕܵܒܹܩ ; gibier ... : piéger / attraper à l'aide d'un piège / trapper , capturer / prendre au filet / prendre au piège , prendre au collet / chasser , sens figuré ; personne ...? : piéger / attraper (?) / ferrer (?) / attirer dans un traquenard (?) / faire tomber dans un traquenard (?) , prendre dans ses filets (?) / séduire (?) / rouler dans la farine (?) , gagner en sa faveur grâce à des manœuvres habiles (?) , faire impliquer dans un problème ... (?) ; ܨܵܐܹܕ ܒܦܲܚܵܐ : chasser au collet , capturer avec un piège / piéger / trapper ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܨܘܕ, ܨܕ, ܨܘܼܝܵܕܵܐ, ܨܲܝܕܵܐ, ܨܲܝܵܕܘܼܬܵܐ, ܒܲܝܬܵܐ ܕܨܲܝܕܵܐ, ܨܵܐܸܕ݂, ܨܐܵܕܵܐ, ܡܨܵܝܸܕ݂, ܨܲܝܕܘܿܢ, ܨܲܝܕܢܵܝܵܐ, ܨܲܝܕܵܐ, ܨܝܼܕܵܐ, ܨܲܝܵܕܵܐ, ܨܵܐܹܕ

Source : Bailis Shamun