Eastern Syriac :ܩܘܼܕܡܵܐ ܕܪܹܫܵܐ
Western Syriac :ܩܽܘܕܡܳܐ ܕܪܶܫܳܐ
Root :ܩܕܡ
Eastern phonetic :' qu:d ma: d ' ri: ša:
Category :noun
[Human → Body]
English :see also ܒܹܝܬ ܥܲܝܢܹ̈ܐ / ܒܹܝܬ ܓܒ݂ܝܼܢܹ̈ܐ : sinciput / the forehead / the brow ;
French :voir aussi ܒܹܝܬ ܥܲܝܢܹ̈ܐ / ܒܹܝܬ ܓܒ݂ܝܼܢܹ̈ܐ : le sinciput / le front ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܕܡ, ܩܲܕ݇ܡ, ܩܲܕܝܼܡܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܵܝܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܘܼܬܵܐ, ܩܕܵܡܵܐ, ܩܲܕܡܵܐ, ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ, ܩܲܕܡܘܼܬܵܐ, ܩܲܕܡܵܝܵܐ, ܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ, ܩܲܕܡܵܝܬܵܐ, ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܕܝܼܵܐ, ܩܘܼܕܡܵܐ, ܪܹܫܵܐ

See also : ܒܹܝܬ ܥܲܝܢܹ̈ܐ, ܒܹܝ ܥܲܝܢܹ̈ܐ, ܒܲܥܲܝܢܹ̈ܐ, ܩܸܨܵܐ

Source : Bailis Shamun