Eastern Syriac :ܚܠܵܩܵܐ
Western Syriac :ܚܠܳܩܳܐ
Root :ܚܠܩ
Eastern phonetic :' ḥla: qa:
Category :verb
[Numbers]
English :1) see also ܚܵܠܹܩ / ܡܲܣܛܸܪ / ܦܲܪܢܸܣ / ܦܲܠܸܓ݂ / ܦܲܠܸܥ : to parcel out , to share , to allot , to allocate , to assign work , to distribute by lot , to parcel out in portions or parts , to mete out , to prorate , to destine , to earmark / to set aside money .... (?) ; ܚܵܠܹܩ ܡܠܲܚܡܵܐܝܬ : to prorate / to distribute proportionately ; 2) see also ܚܵܪܹܩ : to destine , to foreordain , to ordain / to decree beforehand ; 3) to classify (?) ;
French :1) voir aussi ܚܵܠܹܩ / ܡܲܣܛܸܪ / ܦܲܪܢܸܣ / ܦܲܠܸܓ݂ / ܦܲܠܸܥ : allouer argent... , attribuer une part, un travail, une responsabilité ... , distribuer / assigner travail ... (?) , partager , répartir , distribuer par lot / allotir , morceler , imputer des fautes ... (?) , destiner (à) ; ܚܵܠܹܩ ܡܠܲܚܡܵܐܝܬ : partager proportionnellement , répartir proportionnellement / au prorata ; 2) voir aussi ܚܵܪܹܩ : prédestiner , déterminer à l'avance / pré-ordonner , décréter à l'avance , destiner / réserver pour un destin particulier ; 3) classer (?) / classifier (?) ;
Dialect :Eastern Syriac
Hebrew :ḥelek «part , lot , fate» «part , lot , sort , destin»

Cf. ܚܠܩ, ܚܹܠܩܵܐ, ܚܵܠܹܩ

See also : ܦܸܣܵܐ, ܐܦܵܣܵܐ, ܛܵܐܠܲܥ, ܡܢܵܬܵܐ, ܣܘܼܒܵܠܵܐ, ܬܲܚܸܡ, ܬܲܚܘܼܡܹܐ, ܚܪܵܩܵܐ, ܚܵܪܹܩ, ܓܲܕܵܐ, ܦܠܵܛܵܐ, ܓܲܪܕܸܡ, ܓܲܪܕܘܼܡܹܐ, ܦܵܠܹܓ݂, ܦܠܵܓ݂ܵܐ, ܦܲܠܸܓ݂, ܦܲܠܘܼܓܹܐ, ܦܲܠܸܥ, ܦܲܠܘܼܥܹܐ, ܚܵܠܹܩ, ܚܠܵܩܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun