Eastern Syriac :ܝܵܗܒ݂ܵܢܵܐ ܒܐܲܓ݂ܪܵܐ
Western Syriac :ܝܳܗܒ݂ܳܢܳܐ ܒܐܰܓ݂ܪܳܐ
Root :ܝܗܒ
Eastern phonetic :ia:h ' wa: na: b ' agh ra:
Category :noun
[Trade]
English :see also ܐܵܓ݂ܘܿܪܵܐ / ܡܲܕ݂ܒ݂ܩܵܢܵܐ : a renter / a lessee , a tenant / a " giver of" / a "rent-giver" ;
French :voir aussi ܐܵܓ݂ܘܿܪܵܐ / ܡܲܕ݂ܒ݂ܩܵܢܵܐ : un locataire / "un donneur de loyer" ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac

Cf. ܝܗܒ, ܝܗܵܒ݂ܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ, ܐܵܙܝܵܬ ܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ ܫܩܵܠܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ ܕܦܵܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܘܘܼܕܵܥܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܠܵܡܵܐ, ܝܵܗܒ݂ܵܢܵܐ

See also : ܐܵܓ݂ܘܿܪܵܐ, ܐܵܓ݂ܘܿܪܬܵܐ, ܡܲܕܒ݂ܩܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun