Eastern Syriac :ܝܹܗܘܼܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܝܶܗܽܘܒ݂ܳܐ
Root :ܗܘܐ
Eastern phonetic :yi ' hu: wa:
Category :proper noun
[Religion]
English :Jehovah , God the giver , the Supreme Being , The Eternal , the Almighty , the Lord , Yahweh , Yah / Jah ;
French :Jéhovah , l'Etre Suprême , Dieu Tout Puissant , l'Eternel , le Seigneur , Yahweh , Yah ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܝܲܗ, ܗܘܐ, ܝܹܗܘܼܘܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܐܠܵܗܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ

See also : ܐܵܪܒܵܒ, ܡܵܪܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܐܹܝܠ, ܐܲܠܵܗܵܐ, ܥܸܠܵܝܵܐ, ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܐ, ܛܘܿܒ݂ܝܼܵܐ, ܐܲܚܝܼܕ ܟܠ, ܐܲܠܵܗܵܐ, ܡܨܹܐ ܟܠ, ܨܒ݂ܵܐܘܼܬ

this name is based on the root ܗܘܐ , unless it be ܝܗܒ

ce nom a pour racine ܗܘܐ , à moins que ce soit ܝܗܒ