Eastern Syriac :ܝܲܢܵܩܵܐ
Western Syriac :ܝܰܢܳܩܳܐ
Root :ܝܢܩ
Eastern phonetic :ian ' na qa
Category :noun
[Feeding → Drink]
English :a sucker , a suckling , a suckling child ;
French :un suceur , un nourrisson au sein ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܝܢܩ, ܝܢܵܩܵܐ, ܝܢܵܩܬܵܢܵܝܵܐ, ܡܲܝܢܲܩܬܵܐ