Eastern Syriac :ܝ݇ܩܵܕܵܐ
Western Syriac :ܝ݇ܩܳܕܳܐ
Root :ܝܩܕ
Eastern phonetic :' qa: da:
Category :verb
[Science → Physical sciences]
English :1) Oraham ; intransitive verb : to burn , to be on fire , to be ablaze , to blaze ; ܟ̮ܓܵܪܝܼ ܩܝܼܕ݂ ܠܹܗ : it burnt down completely ; 2) intransitive ; see also ܣܵܦܹܦ / ܕܵܠܹܩ / ܫܲܠܗܸܒ݂ / ܚܵܒܹܒ݂ / ܓܲܘܙܸܠ / ܝܵܩܹܕ / ܠܵܒܹܟ݂ : to burn / to undergo combustion , fireplace, stove ... : to burn / to contain a fire ;
French :1) Oraham ; verbe intransitif : se brûler , brûler , être en feu , flamber , se consumer (par les flammes) , être la proie des flammes ; ܟ̮ܓܵܪܝܼ ܩܝܼܕ݂ ܠܹܗ : il a entièrement brûlé ; 2) intransitif ; voir aussi ܣܵܦܹܦ / ܕܵܠܹܩ / ܫܲܠܗܸܒ݂ / ܚܵܒܹܒ݂ / ܓܲܘܙܸܠ / ܝܵܩܹܕ / ܠܵܒܹܟ݂ : brûler / subir une combustion , cheminée ... : brûler / contenir un feu ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܵܕܵܐ, ܡܵܩܘܼܕܹܐ, ܝ݇ܩܵܕܬܵܐ, ܩܝܵܕܬܵܐ, ܝܩܕ, ܝܲܩܕܵܐ, ܝܲܩܕܵܢܵܐ, ܪܲܕܵܝܬܵܐ ܕܝܲܩܕܵܢܵܐ, ܝ݇ܩܝܼܕܵܐ

Variants : ܝܼܩܸܕ݂

See also : ܠܒܲܟ݂ܵܐ, ܠܗܵܐ, ܠܗܵܛܵܐ, ܠܗܵܝܵܐ, ܡܲܠܗܘܼܝܹܐ, ܣܦܵܦܵܐ, ܨܪܵܚܵܐ, ܫܓ݂ܵܪܵܐ, ܫܪܦ, ܝܵܩܸܕ, ܒܥܪ

Rhétoré : ܝܼܩܵܕ݂ܵܐ

Rhétoré : ܝܼܩܵܕ݂ܵܐ