Eastern Syriac :ܟܲܗܢܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܟܰܗܢܽܘܬ݂ܳܐ
Root :ܟܗܢ
Eastern phonetic :kah ' nu: tha:
Category :noun
[Religion]
English :priesthood , priests taken collectively (priests) , priestly functions ;
French :la prêtrise , la position d'un prêtre officiant , les prêtres en général , les fonctions d'un prêtre , le sacerdoce ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܟܲܗܢܵܝܵܐ, ܪܲܒ ܟܵܗܢܹܐ, ܪܝܼܫ ܟܵܗܢܹܐ, ܟܲܗܢܬܵܐ, ܟܗܢ, ܟܲܗܢܵܐ, ܪܹܫ ܟܵܗܢܘܼܬ݂ܵܐ

the priesthood is divided into three orders and each has three subdivisions, thus : 1) ܦܵܛܲܪܝܵܪܟܵܐ , ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ et ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ; 2) ܐܲܪܟܸܕܝܵܩܘܿܢ, ܟܘܿܪܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ et ܩܲܫܝܼܫܵܐ ; 3) ܫܲܡܵܫܵܐ, ܗܹܘܦܲܬ݂ܝܵܩܢܵܐ et ܩܵܪܘܿܝܵܐ

la prêtrise est divisée en trois ordres ayant chacun trois subdivisions qui sont : 1) ܦܵܛܲܪܝܵܪܟܵܐ , ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ et ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ; 2) ܐܲܪܟܸܕܝܵܩܘܿܢ, ܟܘܿܪܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ et ܩܲܫܝܼܫܵܐ ; 3) ܫܲܡܵܫܵܐ, ܗܹܘܦܲܬ݂ܝܵܩܢܵܐ et ܩܵܪܘܿܝܵܐ