Eastern Syriac :ܟܵܘܡܘܼܪ ܕܟܹܐܦܵܐ
Western Syriac :ܟܳܘܡܽܘܪ ܕܟܶܐܦܳܐ
Eastern phonetic :' ko: murd ' ki pa:
Category :noun
[Nature → Minerals]
English : coal , lignite , anthracite (?) ;
French :le charbon , la houille , la lignite , l'anthracite (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟ݂ܵܘܡܘܼܪ ܕܩܲܝܣܵܐ, ܟܵܘܡܘܿܪ

See also : ܩܵܪܒܘܿܢܝܼܵܐ, ܓܡܘܼܪܬܵܐ, ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ, ܒܸܨܵܐ

this word is of Turkish origin

mot d'origine turque