Eastern Syriac :ܟܠܝܼܠܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܟܠܺܝܠܳܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :kli: la ' na ia
Category :adjective
[Government]
English :coronal , pertaining to a (king's) crown ;
French :ayant trait à la couronne (d'un roi) , coronal ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܟܠܝܼܠܵܐ, ܟܠܝܼܠ ܛܘܼܪܵܐ, ܟܘܼܠܵܠܵܐ, ܡܟܲܠܸܠ

See also : ܒܹܢܦܵܪ, ܒܘܼܢܦܹܪܵܐ, ܒܲܢܦܹܪܵܢܵܐ, ܬܵܓ݂ܵܐ, ܬܵܐܓ̰, ܬܵܓ̰, ܩܲܙܡܵܐ