Eastern Syriac :ܠܗܵܐ
Western Syriac :ܠܗܳܐ
Eastern phonetic :' lha:
Category :verb
[Science → Physical sciences]
English :intransitive verb : 1) to burn with a flame or blaze , to burst into a flame , to catch fire ; 2) to be kindled with zeal or ardor ;
French :verbe intransitif : 1) : brûler , s'enflammer , prendre feu , s'embraser ; 2) être fervent , brûler (de ferveur) , être enflammé (de zèle ...) , s'enflammer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܗܵܛܵܐ, ܠܗܵܝܵܐ, ܡܲܠܗܘܼܝܹܐ, ܠܵܗܵܐ, ܠܲܗܛܵܐ, ܡܲܠܗܵܝܬܵܐ, ܠܵܗܸܐ

See also : ܝ݇ܩܵܕܵܐ, ܩܵܕܵܐ, ܠܒܲܟ݂ܵܐ, ܡܵܩܘܼܕܹܐ, ܣܦܵܦܵܐ, ܨܪܵܚܵܐ, ܡܩܲܠܛܸܐ, ܐܸܫܬܲܚܝܲܢ, ܫܲܓ݂ܵܪܘܼܬܵܐ, ܫܲܪܘܼܕܹܐ, ܫܪܦ, ܝܵܩܸܕ, ܒܥܪ, ܟܘܵܐ, ܟܵܪܟܘܼܡܹܐ, ܠܵܒ݂ܸܟ݂, ܠܒ݂ܵܟ݂ܵܐ, ܨܪܵܚܵܐ, ܛܦܵܐ