Eastern Syriac :ܠܵܥܣܵܐ
Western Syriac :ܠܳܥܣܳܐ
Root :ܠܥܣ
Eastern phonetic :' la: sa:
Category :verb
[Feeding]
English :to chew , to masticate ;
French :mâcher , mastiquer , mâchouiller , chiquer (tabac) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܥܣ, ܠܲܥܣܠܘܼܣܹܐ, ܠܵܥܸܣ, ܠܵܥܘܘܿܣܵܐ, ܡܒܲܠܥܸܣ

See also : ܫܵܝܪܵܐ, ܡܐܵܓ̰ܵܐ, ܢܲܟ̰ܢܘܼܟ̰ܹܐ, ܦܵܫܘܿܪܹܐ